Terugblik Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang Sint Annaparochie 2024

Op 30 mei 2024 vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Plaatselijk Belang Sint Annaparochie plaats. De vergadering werd geopend met een moment van aandacht voor het recente overlijden van Klaas Dankert.

 

Het bestuur krijgt versterking van 2 leden. Otto Koppen werd geïntroduceerd en benoemd als algemeen bestuurslid en Tjettje Miedema werd als nieuwe voorzitter aangesteld.

 

Tijdens de vergadering kwamen verschillende punten aan bod. Er was bezorgdheid over overlast door fietsers en motoren op het trottoir, wat het bestuur verder zal onderzoeken. Ook werd gediscussieerd over speeltoestellen en het skatepark, waarvoor een werkgroep wordt gevormd om samen met de gemeente naar oplossingen te zoeken.

 

Het financiële jaarverslag toonde weinig opmerkelijkheden. De kascommissie was tevreden en verleende decharge aan het bestuur.

 

De activiteiten van het afgelopen jaar omvatten de organisatie van de avondvierdaagse, deelname aan de dorpsvisie en omgevingsvisie, de Skjin Wetter actie waarbij afval uit het water werd gehaald, het herstel van het Rembrandt en Saskia beeldje, en de plaatsing van een container voor oud en nieuw. Ook werd een boekhoudpakket geïnstalleerd en verschenen er drie artikelen in Bildt.nu over de activiteiten van Plaatselijk Belang.

 

De ALV kende ook enkele gastsprekers. De werkgroep Plantsoen presenteerde over het Plantsoen. Daarnaast sprak het bestuur van Stichting Rembrandt en Saskia op het Bildt over de Rembrandt en Saskia Experience.

 

Voor de toekomst staan de positionering en professionalisering van het bestuur op de agenda, evenals het versterken van de samenwerking binnen het dorp. Er zal een dorpsmanager worden aangesteld om de dorpsvisie verder vorm te geven en er is doorlopend contact tussen de gemeente en het bestuur.

 

Tijdens de rondvraag kwamen er vragen over gedenktegels en het groenbeleid van de gemeente. Het bestuur wil een werkgroep oprichten om het groenbeleid te verbeteren.

 

De vergadering werd om 21:40 afgesloten. De zaal werd bedankt voor hun aanwezigheid.

alv.jpg
alv.jpg